Kisah Tanah Jawa; Pocong Gundul

Rp66.000

Penulis: @kisahtanahjawa
Ukuran: 13 x 19 cm
Tebal: 164 hlm
Penerbit: GagasMedia
ISBN: 978-979-780-949-2
Harga: Rp66.000,-